Ordbog

B

Bilateral
Tosidig, om noget som finder sted mellem to parter. En b. handelsaftale er en aftale mellem to parter (to lande). Modsat multilateral.
BNP
Bruttonationalprodukt – et mål for et lands samlede produktion og indkomst i en periode (oftest et år). Internationale sammenligninger af b. kan være usikre fordi der er forskel på omfanget af ulønnet hjemmearbejde, produktion til eget forbrug, sort arbejde og størrelsen af den offentlige sektor (som ikke sælger sin produktion på markedet).
Brand
Engelsk ord for mærke. Produkter med et kendt brand (fx ”Apple” eller ”Chiquita” ) kan være lettere at afsætte end andre produkter.
Brande sig
Fastslå og styrke ens brand eller varemærke ved at reklamere og gøre ens logo kendt.
Bytteforhold
Forholdet mellem eksportpriser og importpriser, som regel udtrykt som eksportprisindeks divideret med importprisindeks gange 100. Et faldende bytteforhold betyder at der skal afsættes flere eksportvarer for at betale for en vis mængde importvarer.

C

Cash Crop
Engelsk for salgsafgrøde
CIF
se Cost, Insurance and Freight
Cost, Insurance and Freight (CIF)
Betyder at varen leveres på sælgerens risiko og regning. (Modsat FOB)
CSR
Corporate Social Responsibility betyder firmaers sociale ansvar. Som med personer er der også blandt firmaer forskel på hvor sociale eller asociale de er. CSR handler om de gode eller dårlige sider, som et firma kan have Behandler de medarbejderne ordentligt? Er arbejdsmiljøet i orden? Ødelægges lokalmiljøet?

D

Dumping
Salg til særligt lave priser. D. bruges især om salg til priser, som giver underskud fordi de ikke engang dækker de variable omkostninger. Når de lave priser bl.a. skyldes manglende miljøbeskyttelse og usle sociale forhold, taler man om miljød. og social d.

E

Eksport
Udførsel (salg) af varer eller tjenester til udlandet. I dag sælger verdens lande for over 12.000 milliarder dollar varer til hvert år (2009). Europa og USA står tilsammen for over halvdelen af denne eksport. Asien – med Kina,. Indien og Japan – tegner sig for under en tredjedel. Afrika og Latinamerika har hver 3-4 procent af eksporten. Verdens samlede eksport er ca. 200 doblet på 60 år. Det er især handlen med industrivarer, der er vokset, mens væksten i landbrugsvarerne har været mere afdæmpet. Kilde World Trade Organisation INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 2010
Eksportafgrøde
se salgsafgrøde
EFTA, European Free Trade Association
europæisk frihandelsområde med Liechtenstein, Island, Norge og Svejts som medlemmer

F

Fairtrade
Engelsk for ”retfærdig handel”. F. er en mærkningsordning, som tillader at bestemte produkter kan sælges med fairtrade-mærket, hvis producenten har fået en fastsat mindstepris for produktet og hvis produktet er blevet til på en socialt og miljømæssigt bæredygtig måde. Kravene varierer fra produkt til produkt. F.eks. stammer kaffe med fairtrademærke altid fra en demokratisk styret andelsforening (kooperativ), mens fairtrade te kan komme fra en privat plantage. En uafhængig organisation besøger løbende producenterne og tjekker, at de lever op til kravene.
FOB
se Free On Board
Free On Board (FOB)
Betyder at varen leveres til udskibning (til lufthavnen eller skibets ræling) og derefter fragtes for køberens risiko og regning, modsat Cost Insurance and Freight (CIF)
Frihandel
Handel mellem lande uden restriktioner.
Frihandelsområde
Deltagerlandene i et f. har aftalt fri handel imellem sig, men bevarer hver for sig deres eventuelle restriktioner over for lande uden for f.

G

GATT, General Agreement on Tariffs and Trade
Aftale om at arbejde for international frihandel og afvikle handelsrestriktioner bl.a. for at undgå ”handelskrig”. GATT var en forløber til WTO og aftalerne blev til i årelange forhandlingsrunder, hvor landene gradvist reducerede told og andre handelshindringer.
Globalisering
Ændring i retning af mere og mere uhindret udveksling imellem lande og verdensdele. G. medfører bl.a. at nationalstaterne får sværere ved at afvige meget fra hinanden først og fremmest økonomisk, men også politisk og kulturelt.
Good Corporate Citizenship
Engelsk udtryk for at et firma opfører sig som en god ”borger”, og fx udviser social ansvarlighed, CSR

H

Handelsbalance
Balancen mellem et lands eller en regions vareeksport og vareimport. Et underskud på h. i en periode betyder fx at udgifterne til vareimport overstiger samme periodes indtægter fra vareeksport.
Handelskrig
Når et land forsøger at skade andres eksport via protektionisme eller chikane
Handelspolitik
Politisk indblanding i udenrigshandelen. Fx ved at stille politiske krav til varer eller ved at regulere handelen via regler, kvoter o.l.

I

ILO
Den internationale lønmodtagerorganisation (International Labour Organization). En FN-organisation, som søger at fremme rimelige og sikre arbejdsforhold.
Importsubstitution
At erstatte import med egen produktion.
Import
Indførsel (køb) af varer eller tjenester fra udlandet.
IMF, International Monetary Fund
se Internationale Valutafond
Internationale Valutafond (IMF)
Organisation med det mål at stabilisere det internationale betalingssystem – bl.a. ved at give råd og yde kortfristede lån til lande som har behov for kapital.

K

Købekraftsparitet
I stedet for at benytte valutakursen til at omregne og sammenligne beløb i fremmed valuta kan k. anvendes. K. beregnes ud fra priserne på ”almindelige varer” og oversætter en valuta til en anden på basis af hvad den samme mængde ”almindelige varer” koster i de to valutaer. Det kan give et mere retvisende billede af priser og lønninger end omregninger til den aktuelle valutakurs.

M

Mestbegunstigede stater
Når ingen lande er stillet gunstigere end land X i samhandlen med land Y siges X at være mestbegunstiget. På engelsk Most favoured nation (MFN). Medlemmerne af WTO har skrevet under på at give de øvrige medlemmer mestbegunstiget status.
MFN, Most Favoured Nation
se mestbegunstigede stater
Multilateral
Mangesidig, om noget som finder sted mellem flere end to parter. En m. handelsaftale er en aftale mellem flere end to parter (flere lande). Modsat bilateral.
Multinationalt selskab
Selskab (firma) med base i mere end ét land.

N

NAFTA, North American Free Trade Agreement
Frihandelsområde bestående af USA, Canada og Mexico.

O

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development
Organisation til fremme af økonomisk samarbejde. De fleste ”vestlige” lande, dvs. kapitalistiske lande deriblandt Danmark, er medlemmer. O. udarbejder rapporter om økonomiske forhold med anbefalinger til medlemslandene.
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
Samarbejdsorganisation med mange olieeksporterende lande som medlemmer.
Outsourcing
Flytning af (dele af) produktion til andre firmaer eller lande.

P

Protektionisme
Beskyttelse i forhold til udlandet. Told og importrestriktioner er typiske eksempler på p.
PPP, Purchasing Power Parity
se købekraftsparitet

S

Salgsafgrøde
eller eksportafgrøde Det man dyrker med salg for øje - i modsætning til de afgrøder som dyrkes til dyrefoder eller til eget forbrug.
Subsidier
Tilskud til producenter eller produkter. S. sigter på at støtte producenterne og/eller gøre produkterne billigere.

T

Tobin-skat
en afgift på valutahandel, foreslået 1972 af den amerikanske økonom James Tobin. Formålet skulle være at dæmpe de meget omfangsrige valutatransaktioner og valutakursudsving ved at opkræve en relativt set meget lille afgift (fx 0,5 pct.) på visse typer af valuta-transaktioner. Finanskriserne i 1997 i Asien, 1998 i Rusland og 2008 i USA og Europa har genoplivet forslaget, som i dag har mange fortalere – bl.a. regeringer i EU.
Tobin tax
se Tobin-skat
Told
Afgift på importerede varer.
Toldunion
To eller flere lande som har fælles toldgrænser udadtil.
Transfer pricing
Om multinationale firmaers muligheder for at flytte overskud rundt via værdikæden (priserne på de forskellige led i varekæden). Hvis det første led fx sælger råvarerne til en høj pris bliver overskuddet større i dette land, end hvis første led sælger råvarerne videre til en lav pris, hvormed et af de næste led kan få et tilsvarende større overskud. At multinationale koncerner på den måde kan flytte indtjeningen rundt i verden kan være et problem for de nationale skattemyndigheder.
TRIPS
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights International aftale om intellektuel ejendomsret, dvs. patenter og ophavsret (copyright) på ikke-materielle produkter som fx design og varemærker. Aftalen er grundliggende for WTO.

U

Uruguay-runden
(af General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) Den sidste af GATTs forhandlingsrunder, som bl.a. førte til dannelsen af GATTs afløser, WTO

V

Valuta
Andre landes penge eller betalingsmidler
Valutakurs
Prisen på 100 enheder af den pågældende valuta udtrykt i ens egen mønt. En dollarkurs på 610 betyder at 100 dollar koster 610 kroner.
Vare- og tjenestebalance
Balancen mellem et lands (eller regions) eksport og import. Et overskud på v. betyder fx at eksportindtægterne er større end importudgifterne.
Varekæde
Består af de, ofte mange, led som tilsammen har med virket til at et produkt købes af forbrugeren. Fx råvareproduktionen, transporten, forarbejdningen, lagring, forhandling osv. På engelsk “the commodity chain”.
Verdensbanken
International organisation som låner penge ud til udviklingsprojekter. V. består af IBRD International Bank for Reconstruction and Development og IDA International Development Association.
Verdenshandelsorganisationen
se WTO
Værdikæde
Varekæden opgjort i værdi så man kan se hvor stor en del af salgsindtægten, der går til de enkelte led. Ofte vil et led være stærkere end de andre og kunne bestemme hvor meget de svagere led i kæden kan få for deres del af arbejdet. Råvareproducenter er ofte et af de svageste – navnlig hvis den samme råvare kan købes mange steder, og sælgerne er dårligt organiseret.

W

WTO, World Trade Organization
Verdenshandelsorganisationen. Håndhæver og udbreder via langvarige forhandlingsrunder internationale regler om fri og uhindret handel mellem lande. Den nuværende forhandlingsrunde er opkaldt efter byen Doha, hvor forhandlingerne begyndte i 2001. Doha-runden er præget af interessekonflikt mellem industrilande og udviklingslande. Navnlig EU og USA er modvillige til at indføre frihandel for landbrugsvarer – i stærk kontrast til hvad de samme rige lande sagde da de gerne ville have adgang til at sælge uhindret til fx Asien, Sydamerika og Afrika. Se også wto.org.